Zásady ochrany osobných údajov

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

Identifikácia PREVÁDZKOVATEĽA

PREVÁDZKOVATEĽOM je spoločnosť BIKY – Marketing,   s r.o.  so sídlom: Štúrova ul. č. 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 008 486, IČ DPH: SK 2020447770, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslom 3559/L tel. kontakt: +421 903 173 907,         mobil: 0903-410340      e-mail: biky@biky.sk, balazia @eurolex.sk Prevádzkovateľ nemá vymenovaného zástupcu ani nemá poverenú zodpovednú osobu.

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou , podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je vybavenie a plnenie, resp. výkon práv a povinností vyplývajúcich z objednávky Dotknutej osoby, resp. zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a zákonných predpisov, ktoré sa na daný zmluvný vzťah vzťahujú. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybaviť objednávku, resp. uzatvoriť zmluvu ani ju následne plniť.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu po dobu splnenia povinností zo zmluvy a v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Práva dotknutej osoby:

– Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k jej osobným údajom. – Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR) Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné alebo ak došlo k ich zmene, či je potrebné ich doplniť. Žiadosť o výmaz môže Dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. – Právo na vymazanie (zabudnutie) (čl. 17 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie jej osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov: • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne, • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, • na splnenie zákonnej povinnosti, • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, • spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: • len so súhlasom Dotknutej osoby, • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. – Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV). – Právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie (čl. 21 Nariadenia GDPR) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. – Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov  S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môže Dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov dotknutých osôb. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018
Scroll to Top